Specialkost och anpassade måltider

                   Specialkost


Med specialkost avses kost som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd och används därmed som begrepp för medicinskt motiverade avvikelser från standardkosten, det vill säga de huvudrätter som tillagas och serveras till alla barn. Specialkost kan behövas på grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi eller andra överkänslighetsreaktioner,  celiaki, laktosintolerans och icke-allergiska överkänslighetsreaktioner. Våra kockar tillagar specialkosträtterna så att dessa liknar de ordinarie rätterna. Vi uppmuntrar barnens  vårdnadshavare att  ha regelbunden kontakt med vården, för att säkerställa att livsmedel inte utesluts i onödan.
 

Anpassade måltider

Med anpassade måltider avses anpassningar som är nödvändiga för att ett barn ska klara sin vistelse på musikförskolan.

Anpassningar vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Det är vanligt att barn som har fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Detta inkluderar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det kan finnas flera orsaker till matproblemen och det är viktigt att  utreda dessa noga. Rektor  tar  med vårdnadshavares samtycke kontakt med barnhälsovården för samverkan och dialog. I samverkan kan vi hitta välfungerande strategier för barnet. Rektor och pedagoger har ständiga dialoger med vårdnadshavare för att säkerställa att endast berättigade behov av måltidsanpassningar tillgodoses och att barnet får så varierad och näringsriktig mat som möjligt. Det långsiktiga målet är att utöka variationen i kosten.Vid behov erbjuder vi en helt individanpassad måltid.

Anpassningar på grund av religion eller annan trosuppfattning


Vi har möjlighet att erbjuda halalkos eller koshermat. 

Anpassningar av etiska och övriga skäl

Vi erbjuder ett vegetariskt alternativ till alla som önskar det.
Vi serverar vegankost bara till de barn som behöver den av 
medicinska skäl. Läkarintyg  ska lämnas in. Kosttillskott kan behöva tillsättas för att kosten ska bli näringsmässigt komplett. Det är vårdnadshavare som själva ansvarar för att komplettera maten med kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag. 

Övrigt

Vi har ingen möjlighet att tillgodose önskemål om

  • enbart ekologiska livsmedel,
  • visst råvaruursprung,
  • livsmedel fria från särskilda ingredienser,
  • kost utan e-nummer,
  • LCHF-kost.

Dessa  kostpreferenser i första hand grundas i personlig övertygelse och som regel är självordinerade. Anpassningar av ovanstående eller liknande skäl  erbjudes inte. 

Specialkostblankett

En specialkostblankett ska alltid fyllas i av vårdnadshavare för att säkerställa en korrekt hantering i köket. Specialkostblanketten förnyas vid  nytt läsår eller vid förändringar .

Läkarintyg/journalutdrag

Vi begär läkarintyg vid följande diagnoser:

  • svår matallergi med akut allergisk reaktion,
  • funktionsnedsättande matallergi,
  • multiallergi,
  • luftburen matallergi,
  • celiaki

För barn i förskoleåldern bör befintliga läkarintyg/journalutdrag förnyas varje år. Undantag är diagnosticerad celiaki somt är en livslång, kronisk sjukdom och vi begär inte förnyade läkarintyg/journalutdrag.

Utredning av allergier och sjukdomar kan ta lång tid. Under den tid barnet är under utredning erbjuder vi  önskad specialkost/måltidsanpassning.