Verksamheten

Styrdokument

 • Läroplan för förskolan,  Lpfö 2018.
 • Skollagen.
 • Barnkonventionen om barnens rättigheter.
 • FN:s konvention om mänskliga rättigheter.
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
 • Musikförskolans arbetsplan.
 • Offentlighets- och sekretesslagen.
    Värdegrund                               
 •  Alla ska känna att de är lika mycket värda. Vi värnar om att varje barn skall vara stolt över sin identitet och sin bakgrund.
 •  En trygg, varm,  positiv och glädjefylld miljö i  våra musikförskolor där alla möts med respekt och där vi vuxna är bra förebilder. 
 • Alla ska känna sig välkomna, omtyckta och trivas i vår verksamhet.
 • Att varje barn utvecklar sin förståelse  och respekt för liv, natur och miljö, för   andra människor  och deras seder och bruk.
 • Varje barn  ska få utvecklas i sin egen takt efter egen förmåga och sina egna förutsättningar .
 • Alla barnen ska bli sedda och känna att vi månar om dem.
 • Vi är lyhörda för barnens behov och framhåller deras individuella talanger och positiva egenskaper.
 • Vi utvecklar  kamratrelationer och stärker vi-känslan i barngrupper.
 • Föräldrar ska känna sig  lugna och trygga när de lämnar sina  barn till oss.

Pedagogisk idé

 

Lustfylld pedagogik  och positiva upplevelser av lärande genom: 

 • En estetisk, inspirerande, utmanade och inbjudande miljö där barnen får möjligheter att utforska, förundras och uttrycka sig på olika sätt.
 • Mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, musik, konst och kulturtradition.
 • Innehålsrik och meningsfull dag med roliga, lärorika och utvecklande aktiviteter och stunder.
 • Att vi utforskar nyfiket tillsammans med barnen och är öppna för deras idéer.
 • Engagerade, välutbildade och kreativa pedagoger som har roligt tillsammans med barnen.
 • Tid, utrymme och möjligheter för lek, fantasi och alla slags skapande aktiviteter.

Trygghet, trivsel och hemkänslan genom:

 • Ett varmt välkomnande.
 • En säker miljö och välutbildade pedagoger.
 • En lugn, stressfri och harmonisk atmosfär.
 • Trygga återkommande rutiner och tillräcklig tid vid rutinsituationer som t.ex. måltider , på- och avklädning m.m.
 • Små barngrupper där alla barn får mycket uppmärksamhet och det finns alltid en famn att krypa upp i.
 • Alla är unika och accepterade för den man är.
 •  Positiv förstärkning.
 • Vi värnar om öppenhet mellan pedagoger och  föräldrar och  lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med er föräldrar.

Vår kompisregel:  "Du skall vara en sådan kompis
som du vill att kompisen skall vara mot dig!"


Vi fostrar barnen till jämställda  individer med
demokratiska värderingar genom:

 • Att vi bemöter varje barn efter sin unika personlighet.
 • Att vi uppmuntrar barnen att ta  egna initiativ och  eget ansvar.
 • Vi lär barnen  att lyssna på varandra, prata en i taget, våga uttrycka sina tankar och   åsikter samt att respektera andra barns åsikter. De får också förståelse för demokratiskt fattade beslut.
 • Vi uppmuntrar barnens egna förslag, tankar och idéer för att de på så sätt får möjlighet att påverka.
 • Att flickor och pojkar har samma möjligheter att pröva och utveckla intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Språkutveckling

Vi strävar efter  att barnen utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk, ordförråd och begrepsförståelse. Vi är närvarande i alla situationer med barnen, vi umgås och pratar om det som hänt eller om det som vi upplevt. Ofta  tydliggör vi händelser med bilder och tecken. Detta underlättar för barnen att förstå ord och begrepp. 

Varje dag har vi musiksamlingar 
där  alla barn får möjligheter att berätta någonting, svara på frågor och lära sig nya ord.  Vi sjunger olika sånger,  tränar rim och ramsor, dramatiserar sagor, leker med ord  för att stärka och stimulera barns  språkutveckling. 


Att läsa böcker, från klassiska sagor till nyskriven barnlitteratur, är mycket viktigt för oss. Högläsningen är en mycket viktig del av vardagen i våra verksamheter. Böcker ger kunskap, stimulerar fantasin, skapar  möjligheter för reflektioner och diskussioner.  Ofta besöker vi  Hallstahammars bibliotek  och  Västerås stadsbibliotek för bokprat och boklån. I våra verksamheter har vi  ett rikt utbud av böcker även från olika länder och på olika språk som barnen kan låna hem. Vår strävan är att barnen får upp ögonen för böckernas fantastiska värld och ska ha en livslång relation till böcker och läsning.

Vi har olika modersmål i våra verksamheter. Vi erbjuder en tillåtande miljö där alla språk  som finns i barngruppen uppmärksammas och ses som en stor tillgång. Modersmålet som  en del av barns identitet är ytterst viktigt. Ett vällutvecklat modersmål  stöder lärande i andra språk. Våra flerspråkiga pedagoger hjälper varje barn som har ett annat modersmål än svenska utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 

Matematik

Musik och matematik har många kopplingar till varandra. För de gamla grekerna var musiken en del av matematiken. Grunden till matematiskt tänkande ligger inte främst i siffror och enheter utan snarare i klassificering, urskiljande av former, logiskt tänkande och förmågan att upptäcka mönster. Musikens uppbyggnad - toner, takter, tytmer, harmonier kan hjälpa barnen att förstå matematiska sammanhang. Därför sjunger vi matematisk sånger, leker med musikrytmer, kombinerar dansövningar med matematik  (mattedans). Den matematiska upplevelsen barnen får blir till erfarenheter som de kan återkoppla till. Detta  kan underlätta inlärningsprocessen i framtiden.


Matematik finns överallt och kommer naturligt in i barnens vardag, i leken, rutinsituationer, samtal, skapande aktiviteter m.m. Vi behöver  bara  sätta på oss "matematikglasögonen" fär att uppmärksamma detta och göra matematik synlig för barnen, t.ex. se form, storlek, antal. mönster. 

Vi utmanar barnen med mattespel- och lekar, klurigheter,  problemlösningar och vill ge dem tilltro till det egna tänkandet. Vi har mångsidigt, spännande och lärorikt mattematerial som hjälper oss att skapa varierande matematiska aktiviteter för barn Vi arbetar även med "ute- matte" i naturen som erbjuder så många spännande saker att upptäcka och utforska ! Allt detta lägger en bra grund för barnens förståelse för sammanhang,  omvärlden samt för framtida matematikintresse.   


Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) har arbetat mycket med barns möte med matematik i förskola och tidiga skolår. På  NCM:s webbplats finns mycket information som vänder sig till föräldrar med barn i förskolan.

www.ncm.gu.se
 

Naturvetenskap och teknik

Barn är naturligt nyfikna. De ställer en stor mängd frågor och söker svar kring olika fenomen: "Varifrån kommer regnet och snön? Hur en klocka är uppbyggd? Hur bygger  myror sin kulle?" Att utgå från barns frågor är ett bästa sätt att närma sig naturvetenskapen och teknik. Vi arbetar integrerat med de här två olika kunskapsområden med  många beröringspunkter. Många tekniska lösningar bygger på naturvetenskapliga genombrott och naturvetenskapen är beroende av olika tekniska hjälpmedel.

 
Vi är omgivna av naturvetenskap och teknik som vi använder dagligen.  Att kunna förstå och handskas med den är lika viktigt som alla andra förmågor barn behöver utveckla. Att hålla på med naturvetenskap och teknik ligger också mycket nära leken. Barnen bygger,  upptäcker, prövar, undersöker. Vi pedagoger leder och utvecklar det vidare: kommer med förklaringar, ställer motfrågor och utmanar barnens nyfikenhet.
 
Ofta utgår vi från den teknik som finns i barnens vardag som hushållsapparater och olika saker. Det är mycket spännande och lärorikt att jämföra hur gjorde mormor och morfar,  hur gör vi nu och hur kommer ni att göra när ni blir stora? Det kan handla om tvätt, städ,  matlagning, bakning, transporter och mycket annat.
 
Vi har mycket spännande och inspirerande material för våra små vetenskapsmän och upptäckare: labblådor inom flera olika naturvetenskapliga område, mätinstrument och mikroskop, magneter, tekniskt- och konstruktionsmaterial av olika slag, olika föremål för enkla experiment kring vatten, ljud, ljus, magnetism och elektricitet. Allt detta  hjälper barnen förstå hur och varför saker fungerar som de gör. På detta vis lär sig barnen nya ord, begrepp och uttryck, de lär sig att skapa hypoteser, testa och fundera på varför olika saker
händer.
 

Barnens portfolio

Varje barn har en egen pärm där pedagoger tillsammans med barn samlar pedagogiisk dokumentation som synliggör och tydliggör  barnets utveckling och lärande från den dag de börjar hos oss fram till den dagen de slutar. Barnets pärm är indelad i olika flikar med fem rubriker:

 1. Jag och min familj.
 2. Mina kompisar.
 3. Mina känslor och tankar.
 4. Mitt lärande.
 5. Mitt skapande.
I pärmen kan finnas pedagogisk dokumentation från inskolningstiden, hur gick det  att första gång äta och sova i musikförskolan. Där kan finnas barnens  handavtryck och bilder från födelsedagar, foton, teckningar, intervjuer och kommetarer, pyssel och allt annat som barnen har gjort under sin förskoletid. Pedagogernas berättelser och observationer finns också med i pärmen. Barnen själva väljer vilka bilder och teckningar som de tycker är viktiga att de finns i pärmen och vi tillsammans med barnet kan reflektera kring barnets kunnande och lärande.


Pärmarna finns tillgängliga för barnen. De kan när som helst sätta sig för att titta i sin pärm, se och följa sitt eget lärande.  Detta bidrar till en stärkt identitet och självkänsla. Portfolion är främst till för att bekräfta barnets lärande. Därför är det viktigt att innehållet är positivt och stärker barnets självförtroende. Barn ska stolt visa upp sina portfoljer, vad de kan och  va de är bra på.

Portfolio används även vid utvecklingssamtal och barnens föräldrar kan få inblick i vår verksamhet och följa sina barns utveckling. Portfolion lämnas till föräldrar när barnet slutar i musikförskolan

Föräldrasamverkan

Daglig kontakt

Hur har dagen varit? I det dagliga mötet när föräldrar hämtar sina barn berättar vi om barnens dag och föräldrarna har tillfälle att ställa frågor och komma med sina tankar och funderingar. Viktigt att tänka på är att det kanske inte alltid är läge att ställa massor av frågor vid hämtning eftersom barnen som är kvar behöver ha pedagogernas uppmärksamhet. Det går bra att höra med pedagogen om det finns möjlighet att ringa lite senare när det passar bättre .Glöm inte att titta på informationstavlan i hallen med uppdaterad information! All viktig information som berör alla föräldrar delges i form av informationsblad. 


Utvecklingssamtal

För att du ska få en bra helhetsbild av ditt barns utveckling och lärande så har du, ditt barn och barnets ansvarspedagog ett utvecklingssamtal varje termin. Här kan ni gemensamt komma fram till hur er samverkan kan gynna barnet. Inför utvecklingssamtalet får föräldrarna frågor att förbereda sig med.

Föräldramöte
Vi har ett föräldramöte en gång per år. Här får ni reda på mer om vår verksamhet, pedagogiska mål, olika handlingsplaner, vad som planeras under läsåret, hur barngrupper fungerar m.m..Föräldramötet är även ett bra tillfälle att lära känna de andra barnens föräldrar.

Föräldraforum
Föräldraforum har till uppgiftär  att skapa en stark kommunikation mellan förskolan och föräldrarna. Rådet består av föräldrarepresentanter, representanter från förskolepedagoger och förskolechefen. Här  diskuteras ofta praktiska frågor som utformning av lekgård, innemiljö, utflykter m.m  och föräldrar kan  lyfta upp viktiga frågor till diskussion. Ibland bjuder vi in  personal från till exempel bibliotek, BVC, familjecenter.  Vi erbjuder föräldraforum någon gång per termin. Alla intresserade föräldrar är välkommna att delta.

Får jag vara med en dag i verksamheten? 
Vi  uppskattar engagerade föräldrar som gärna vill ha en inblick i barnens vardag och det går bra att få vara med i verksamheten en dag. När barngrupper ska på utflykt eller på museumbesök är det extra uppskattat att få hjälp av föräldrar.
 
Gemenskapsträffar
Det kan vara en musikföreställning där barnen uppträder, Luciafirande, Förskolans dag, kulturdagar, avskutningsfest  m.m. Varmt välkomna!