Vårt systematiska kvalitetsarbete 


Barnets bästa är en viktig utgångspunkt i vårt kvalitetsarbete som är en naturlig del av verksamhetens dagliga arbete och pågår hela tiden. Kvalitetsarbetet handlar i första hand om att förebygga brister snarare än att åtgärda de redan uppkomna.  

Kvalitetsdefinition

 

Vi definierar begreppet kvalitet i musikförskolan på följande sätt:

 • Resultatkvalitet som rör verksamhetens mål, det vill säga om verksamheten uppnår det som eftersträvas.
 • Processkvalitet handlar om vårt pedagogiska arbete, det vill säga vad som sker i de processer som äger rum i verksamheten.
 • Strukturell kvalitet handlar om verksamhetens yttre villkor, t.ex. pedagogernas kompetens, personaltäthet, barngruppernas storlek och sammansättning, läromedel.
 • Servicekvalitet anger hur vårdnadshavarna uppfattar verksamheten. 

Dessa kvalitetsområden utgör grunden i vårt systematiska kvalitetsarbete och bildar en helhet som är viktig för vår kvalitet. 

Våra kvalitetsmål

 1. Varje  barn utvecklar kunskaper, lärande förmågor, färdigheter och ska vara väl förberett för övergången till förskoleklass.
 2. Barn och vårdnadshavare känner trivsel och trygghet.
 3. Engagerade och lyhörda pedagoger med rätt kunskap.För oss handlar kvalitet inom förskola om  för hur väl verksamheten:

Våra kvalitetsmått

 1. Funktionell kvalitet som handlar om hur väl vår verksamhet uppfyller de nationella målen för förskolan. 
 2.  Upplevd kvalitet handlar om hur nöjda barn, vårdnadshavare och pedagoger är med  vår verksamhet.

 Årsplan
 
Vi arbetar efter en årsplan som tydliggör hur det pedagogiska arbetet ska organiseras och påvisar vilka förväntningar som finns på pedagoger.  

Kontinuerlig uppföljning sker genom:

 • Dokumentationsstudier, t.ex. pedagogernas planeringar, barnobservationer, pedagogisk dokumentation kring barn, reflektionsprotokoll m.m. för att få en grundlig bild av verksamhetens förutsättningar och utmaningar. Analysen och slutsatsen ger oss en fördjupad förståelse för verksamhetens nuläge och vidareutveckling samt ger ett underlag för att identifiera våra starka sidor samt förbättrings- och utvecklingsmöjligheter (SWOT- analys).
 • Statistik, t.ex. antal barn med språkstöd per en pedagog, specialpedagogiska insatser, pedagogernas kompetens m.m. som visar faktiska lägen i vår verksamhet.
 • Enkätundersökning - en gång per år genomför vi postala enkäter  i Hallstahammar och digitala enkäter i Västerås för vårdnadshavare. Enkäten innehåller frågor utifrån läroplanens- och verksamhetsmål. Enkätundersökningen är en attitydundersökning som mäter upplevd kvalitet hos vårdnadshavare.
 • Barnintervjuer - pedagoger samtalar/intervjuar barnen individuellt en gång per termin. Vi frågar om hur barnet upplever musikförskolan, kompisskap, leken, utflykter, kulturbesök, maten, osv. Barnintervjuer är också en attitydundersökning som mäter upplevd kvalitet hos barnen.
 • Regelbundna kvalitetsdialoger i verksamheten -  rektor har gruppsamtal eller individuella samtal med pedagoger och vårdnadshavare. Samtalen utgår ifrån målområden i läroplanen och musikförskolans arbetsplanoch  kan t.ex. handla om pedagogernas arbete med barns inflytande, föräldradelaktighet m.m. 

Dessa metoder  ger möjlighet till reflektion och diskussion och bidrar till fördjupad kunskap om verksamhetens kvalitet.

Analys och utvärdering:
 
Veckoutvärdering
Som regel analyserar och utvärderar vi veckans pedagogiska arbete varje fredag. Analysen och utvärderingen ligger till grund för den pedagogiska planeringen inför kommande vecka. 
 
Terminsvisutvärdering och analys på individ- och gruppnivå
I slutier av varje termin fördjupar vi oss i analys och utvärdering av våra resultat. Vi sammanställer, analyserar och  utvärderar vårt arbetsresultat utifrån hur barns utveckling för att nå läroplanens kunskaps- och värdegrundsmålen går. Utifrån utvärderingen kan vi sedan ändra metoder och erbjuda nya aktiviteter. Terminsutvärderingen ligger till grund för den pedagogiska planeringen inför kommande termin. 

Årsutvärdering  och analys av läsåret som gått
I slutet av maj analyserar vi barnens kunskapsresultat, funktionell och upplevd kvalitet
(resultatet från enkätundersökning med vårdnadshavarna och barnintervjuer).  Nya åtgärder kan tas fram för att öka verksamhetens måluppfyllelse. Detta beskrivs i en kvalitetsredovisning i juni och musikförskolans arbetsplan i augusti.

Verktyg för självskattning

Med jämna mellanrum använder vi BRUK - analysverktyg (Bedömning - Reflektion - Utveckling - Kvalitet) för självskattning av kvaliteten som synliggör vårt arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens måluppfyllelse. På så vis får vi en bild av hur väl vår verksamhet uppfyller de nationella målen för utbildningen inom Läroplanens varje område. Detta underlättar för oss att  analysera, kritiskt granska och bedöma verksamhetens  resultatkvalitet. Sedan drar vi slutsatser om hur vi ska utveckla verksamheten. BRUK hjälper oss även att jämföra tidigare resultat för att få syn på utvecklingen.    

Kvalitetsmöten
 
Rektor och pedagoger samlas fyra gånger per år för att diskutera kvalitetsarbetet. Kvalitetsmöten ger möjligheter till dialog, reflektion och gemensam analys av vårt valitetsarbete.

Tillsyn, eventuella anmälningar och klagomål
 
Kommunens tillsyn samt utredningar av eventuella anmälningar och klagomål är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.

Kvalitetsredovisning
 
Huvudmannen & rektor beskriver verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, hur väl målen nås och planerade insatser för att nå ännu bättre resultat kommande år i den årliga kvalitetsredovisningen i juni månad varje år. Alla pedagoger är delaktiga i diskussionen inför
skrivandet av kvalitetsredovisningen.