Vår undervisning

Språkutveckling

Vi strävar efter  att barnen utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk, ordförråd och begrepsförståelse. Vi arbetar medvetet med språket i alla vardagliga situationer: måltider, på och avklädning, blöjbyten m.m. Vi är närvarande i alla situationer med barnen, umgås och pratar om det som hänt eller om det som vi upplevt. Vi reflekterar tillsammans om vad vi har gjort och ställer frågor till barnen. På så sätt tränar sig barnen att sätta ord på sina tankar och samtidigt visar vi att barnens tankar och berättelser är viktiga för oss. Vi använder ett korrekt ordförråd som är adekvat för barnets ålder. Ofta  tydliggör vi händelser med bilder och tecken för att underlätta för barnen att förstå ord och begrepp. 

Varje dag har vi samlingar  där  alla barn får möjligheter att berätta någonting, svara på frågor och lära sig nya ord. Vi sjunger olika sånger,  tränar rim och ramsor, dramatiserar sagor, leker med ord  för att stärka och stimulera barns  språkutveckling. 
Högläsningen är en viktig del av vardagen i våra verksamheter och pedagoger läser böcker, från klassiska sagor till nyskriven barnlitteratur. Böcker ger kunskap, stimulerar barns fantasi, skapar  möjligheter för reflektioner och diskussioner.  Ofta besöker vi  Hallstahammars bibliotek  och Västerås stadsbibliotek för bokprat och boklån. I våra verksamheter har vi ett rikt utbud av böcker även från olika länder och på olika språk som barnen kan låna hem. Vår strävan är att barnen får upp ögonen för böckernas fantastiska värld och ska ha en livslång relation till böcker och läsning. 
Vi har olika modersmål i våra verksamheter. Vi erbjuder en tillåtande miljö där alla språk  som finns i barngruppen uppmärksammas och ses som en stor tillgång. Modersmålet som  en del av barns identitet är ytterst viktigt. Ett vällutvecklat modersmål  stöder lärande i andra språk. Våra flerspråkiga pedagoger hjälper varje barn som har ett annat modersmål än svenska utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Vi använder även digitala läromedel - språkutvecklande program och spel, e-böcker som bidrar till ordförråd - och begreppsutveckling, kommunikation samt förståelse för olika symboler och skriftspråket. 
 
Temaarbete

Vi har valt att arbeta temainriktat tutifrån barnens intresse och nyfikenhet. Vi låter barnen vara med och välja tema genom att prata med barnen om vad de är intresserade av. Ett tema kan t.ex. vara färger, vatten, skogen, mörkret, ljud m.m. När barnen själva har valt vad de vill undersöka och vad de vill ha för tema blir det lättare för dem att ta till sig kunskap­er och erfarenheter som de får under tiden de jobbar med temat. Vår pedagogiska uppgift är att ge barnen möjlighet att på egen hand få fortsätta med sitt utforskande. Hur länge temat håller på spelar ingen roll. Ett tema kan pågå under en vecka, en månad, en termin eller ett år och kan innehålla flera olika projekt. Vi  låser oss inte vid fasta ramar.

Ett temainriktat arbetssätt är mångsidigt och sammanhängande. Barnen kan erövra kunskap inom flera olika områden samtidigt som de har roligt och gör något som de själva är intresserade av. Ett tema kan växa fram och utformas på olika sätt. Det kan handla om barnets fråga (var kommer snöflingor ifrån?), om någon upplevelse, en lek eller annat där vi pedagoger uppmärksammar barnens intressen och sedan försöker vidareutveckla det. Genom att observera, dokumentera och samtala med barnen kan vi ta reda på hur mycket barnen redan kan om ämnet och vad mer behöver de lära sig. En central tanke i ett tematiskt arbetssätt är att alla ämnen integreras till en helhet, där barnen kan  inhämta kunskap med alla sina sinnen. Vi tycker att ett tematiskt arbetssätt gynnar alla barn och det blir lättare att nå fler eftersom det tematiska arbetssättet tillåter att vi pedagoger använder oss av alla uttrycksformer och hjälpmedel. 
 

Matematik

Musik och matematik har många kopplingar till varandra. För de gamla grekerna var musiken en del av matematiken. Grunden till matematiskt tänkande ligger inte främst i siffror och enheter utan snarare i klassificering, urskiljande av former, logiskt tänkande och förmågan att upptäcka mönster. Musikens uppbyggnad - toner, takter, tytmer, harmonier kan hjälpa barnen att förstå matematiska sammanhang. Därför sjunger vi matematiska sånger, leker med musikrytmer och kombinerar dansövningar med matematik. Den matematiska upplevelsen barnen får blir till erfarenheter som de kan återkoppla till. Detta  kan underlätta inlärningsprocessen i framtiden.

Matematik finns överallt och kommer naturligt in i barnens vardag, i leken, rutinsituationer, samtal, skapande aktiviteter m.m. Vi pedagoger uppmärksammar och göra matematik synlig för barnen, t.ex. form, storlek, antal, mönster. 

Vi utmanar barnen med mattespel- och lekar, klurigheter,  problemlösningar och vill ge dem tilltro till det egna tänkandet. Vi har spännande laborativa läromedel i matematik som gör matematiken  mer konkret och lättare att förstå och hjälper oss pedagoger att  behandla  viktiga områden som till exempel taluppfattning, problemlösning,  geometri, mönster,  längd och volym på ett roligt sätt.

Vi arbetar även med "ute- matte" i naturen som erbjuder så många spännande saker att upptäcka och utforska. Allt detta lägger en bra grund för barnens förståelse för sammanhang,  omvärlden samt för framtida matematikintresse.  

 

Naturvetenskap och teknik

Barn är naturligt nyfikna. De ställer en stor mängd frågor kring olika fenomen. Att utgå från barns frågor är ett bästa sätt att närma sig naturvetenskapen och teknik. Vi arbetar integrerat med de här två olika kunskapsområden som har många beröringspunkter. Tekniska lösningar bygger på naturvetenskapliga genombrott och naturvetenskapen är beroende av olika tekniska hjälpmedel.
 
Vi är omgivna av naturvetenskap och teknik som vi använder dagligen.  Att kunna förstå och handskas med den är lika viktigt som alla andra förmågor barn behöver utveckla. Att hålla på med naturvetenskap och teknik ligger också mycket nära leken: barnen bygger,  upptäcker, prövar, undersöker. Vi pedagoger leder och utvecklar det vidare: kommer med förklaringar, ställer motfrågor och utmanar barnens nyfikenhet.
 
Oftast utgår vi från den teknik som finns i verksamheten som hushållsapparater och olika saker. Det är mycket spännande och lärorikt att jämföra hur gjorde mormor och morfar,  hur gör vi nu och hur kommer man göra i framtiden. Det kan handla om tvätt, städ,  matlagning, bakning, transporter och mycket annat.
 
Vi har inspirerande läromedel för våra små vetenskapsmän och upptäckare: labblådor inom  olika naturvetenskapliga ämnen; mätinstrument; mikroskop; föremål för enkla experiment kring vatten, ljud, ljus, magnetism och elektricitet; magneter, tekniskt- och konstruktionsmaterial av olika slag.  Allt detta  material hjälper barnen förstå hur och varför saker fungerar som de gör. Barnen lär sig nya ord, begrepp samt att skapa hypoteser, testa och fundera på varför olika saker händer.
 

Estetiska uttrycksformer 


Dans och rytmik

Barn är estetiskt orienterade och har ett genuint behov av att få utforska, fantisera och skapa med hjälp av kroppen och rörelser. Dans som är en form av självuttryck på ett tydligt vis 
utmanar barnens motorik, kommunikation, samarbete och förmåga att tänka i symboler. 

Dans har många positiva egenskaer och fördelar för barn: 

 • Dans förbättrar barns kognitiva förmågor och främjar neurologisk utveckling.
 • Förbättrar barns koncentration, minne och mönsterigenkänning. 
 • Stärker muskulatur, förbättrar koordinationsförmåga och balans - barn blir mindre benägna för skador.
 • Utvecklar rumslig medvetenhet.
 • Stimulerar kreativitet.
 • Barn får fördjupa sig i fantasi, inlevelse, uttryck och skapande processer. 
 • Barn genom dansen tränas att läsa av andra människors sinnesstämningar.
 • Förbättrar barnets självkänsla och självförtroende.
 • Dans uppmuntrar socialisering och förbättrar barns sociala medvetenhet. 

Vi dansar på ett lekfullt sätt, där fantasi och improvisation tar överhanden:

 • Vi utforskar kroppens möjligheter i skapande dans med  imitation och  improvisation.Vi gör olika rörelser som ofta inspirerats av olika djurr, fåglar eller vardagliga situationer, t.ex. stryka kläder, köra bil, boxas, simma och mycket annat. 
 • Vi provar på olika dansstilar på ett lättsamt sätt: folkdanser runt om i världen, klassisk balett, discodans m.m. Barnen behöver inte prestera något. Vi vill att barnen upplever glädje, vi-känsla, och utvecklar en mer frimodig hållning till livet.
 • Vi dansar mattedans som hjälper barnen lära sig matematik genom kroppen. Vi dansar siffror, olika geometriska former och  matematiska begrepp som t.ex. stor - liten, större - mindre, tungt-lätt, plus-minus. 

Per Sjuspring
 
Holländsk melodi
 

           Har du aldrig sett Per Sjuspring dansa?
          Har du aldrig sett Per Sjuspring dansa?
                   Du tror han inte dansa kan,
            Men han dansar som en adelsman
              Och det var ett! Och det var två!
En annan musikpedagogisk metod som vi använder dagligen är rytmik som bygger på kopplingen mellan musik och rörelse. I rytmiken finns även kopplingen till språk, matematik och förståelse för begrepp som tid, kraft, rum. Rytmiken är ett utmärkt sätt för barn att möta musik och uttrycka sig musikaliskt. Vi spelar olika musikinstrument, klappar, trummar, improviserar med rytmer och rörelser och sjunger i takt tillsammans. Allt detta är mycket viktigt för barns kreativitet som handlar om att tänka fritt och skapa eget.

Pedagogisk dramalek

Vi använder drama som pedagogisk metod för upplevelsebaserad undervisning. Barn tar emot kunskap på flera sätt: intellektuellt, känslomässigt, kroppsligt och socialt. Allt detta finns i dramalek som erbjuder barnen att leka sig till kunskap och färdigheter.

 Syftet med dramalek:
 • Att ha roligt tillsammans och skapa samhörighet i barngruppen. 
 • Att ge utrymme för barns fantasi och kreativitet.
 • Att uttrycka känslor både kroppsligt och verbalt.
 • Att uppleva nya känslor, relatera till andras känslor och pröva sina gränser. 
 • Att träna baarnens samarbetsfömåga.
 • Att utveckla barns empati och förmåga att sätta sig in i hur andra människor tänker, känner och agerar.
 • Att träna förmågan att ta initiativ och följa andra.
 • Att träna språket på ett lekfullt sätt.
 • Att förebygga och bearbeta konflikter i barngruppen.
 • Att hjälpa barnen att utveckla sin identitet, självkänsla och känna tillit till sin egna förmåga.           

Vi använder enkla medel för att skapa teaterstämningen: musik, ett draperi, utklädningskläder som finns i verksamheten, glitter på kinden, leksaksdjur och handdockor. Pedagoger skapar stämningen genom ageranden med röst, intonation, kroppsspråk och mimik: Oj vad det låter! Vilka fina kläder! Vem är det som kommer nu? På detta sätt blir det en lek där både barnen och pedagogerna provar sin kreativitet och använder fantasi. 


Bild- och formskapanande

Barn gillar bilder, färger och former och  har en naturlig förmåga att testa och experimentera med färger och former. Oftast är de orädda i sitt skapande och kan ge sig hän utan att anpassa sig till förväntningar. Hos oss får  barnen  rika möjligheter till bild- och formskapandet. Vi värdesätter och uppmuntrar barnens skapande som pågår både spontant och planerat varje dag och strävar efter stor variation i skapandet gällande material, tekniker och arbetsformer. Vi uppmuntrar barnen känna på färg och lera, klippa, klistra, limma, skapa med naturmaterial och återvinningsmaterial, t.ex. kottar, stenar, pinnar, ekollon, torkade löv, toarullar, tyg, kartongförpackningar m.m.

Vi uppmuntrar barnen till fritt skapande där de själva får tänka ut vad de vill göra. Vi värdesätter barnens nytänkande och lyfter fram barnens alla försök och att även om det inte blir som man tänkt är det bra att försöka. 

Oftast arbetar vi kring temat där samtal och reflektioner fördjupar barnens lärande och förståelse för olika sammanhang. Vi är intresserade pedagoger och frågar om vad barnen har gjort, hur de tänkte, varför de använde just den färgen o.s.v. Vi tycker att ett genuint intresse är viktigare än standardberöm. 

Ofta skapar  barnen till musik som ger inspiration och kan väcka inre bilder av vad som skulle kunna hända på pappret. 

Barns skapande är inte bara en källa till glädje, skapandet  har en positiv inverkan på barns motorikska,  kognitiva och socioemotionella utveckling.  Att skapa  något  stärker även barnets själkänsla (Jag kan!) och förmåga att tro på sig själv. Vår strävan är att få barnen uppleva skaparglädje med många sinnen.

Kultur för barn

Vår strävan är att bevara den traditionella kulturen för barnen där välkända barnvisor, gamla sång-  ring- och rörelselekar, rim och ramsor, folk- och klassiska sagor gått i arv. Med sång, dans och musik följer vi årets traditioner, firar högtider och håller  traditioner vid liv.

Vi ger barnen möjlighet att bekanta sig med kulturliv i Hallstahammar och Västerås och erbjuder kulturupplevelser utanför verksamheten. Det kan vara barnteater, konsert, besök till Västerås konstmuseum. Ofta bedöker vi Vallby Friluftsmuseum där barnen får uppleva kulturhistoriska miljöer.